Freedom for Tibet


NEWS


Success of our student inThe International Conference of Young Scientists Stuttgart (Germany) 2017.

Read more...

M. Fellner jmenován profesorem

Read more...

Success of our student in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Stredoškolské odborné cinnosti).

Read more...

Success of our students in District competition of high-school students in their research projects (Okresní kolo Stoedoškolské odborné einnosti).

Read more...

Success of our student in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Stoedoškolské odborné einnosti).

Read more...

Success of our student in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Stoedoškolské odborné einnosti).

Read more...

Success of our students in District competition of high-school students in their research projects (Okresní kolo Stoedoškolské odborné einnosti).

Read more...

EBTNA Award of Third Poster Presentation.

Read more...

Prize for the best student scientific and art work awarded by the Dean of Faculty of Science.

Read more...

Prize for the best student scientific and art work awarded by the Dean of Faculty of Science.

Read more...

Success of our students in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Stoedoškolské odborné einnosti).

Read more...

Success of our students in District competition of high-school students in their research projects (Okresní kolo Stoedoškolské odborné einnosti).

Read more...

Prize for the best student scientific and art work awarded by the President of Palacky University in Olomouc.

Read more...

New lab babies

Read more...

VaTEP Final Meeting in Olomouc, Czech Republic, June 16-18, 2010

Our laboratory is organizing VaTEP Final Meeting in Olomouc. The meeting will be held in Palacký University Art Center – The Jesuit College, Univerzitní 3, Olomouc.
Meeting programe


Habilitace

Pozvánky na habilitaení poednášku a obhajobu habilitace.

Poeklad knihy

Projekt

Booklet image

Práva byla zakoupena Vydavatelstvím UP v Olomouci

Spoleeni se studenty oboru Molekulární a buniené biologie na Univerziti Palackého v Olomouci jsme z anglietiny poeložili knihu Terryho A. Browna: "Gene Cloning and DNA Analysis" An Introduction, 5. vydání, Blackwell Science Ltd. 2006. Kniha muže sloužit jako ueebnice pro studenty, kteoí studují molekulární biologií a klonování. V originálním vydání je kniha velice poehledni napsaná a srozumitelná. Na poekladu se podíleli následující studenti:

 • Ilona Beranová
 • Lenka Calábková
 • Martina Divoká
 • Vendula Husieková
 • Mária Janíková
 • Kristýna Knapová
 • Kateoina Koížová
 • Ivana Kubáoová
 • Blažena Kubátková
 • Monika Musilová
 • Jakub Pivnieka
 • Jitka Štembírková

Eeský poeklad knihy prošel jazykovou korekturou Alice Procházkové, Ph.D. studentkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Klonování genu a analýza DNA. úvod

T. A. BROWN, 5. vydání, Blackwell Publishing, 2006

Booklet image

Vydavatelství UP v Olomouci, 2007

Eeský poeklad: Martin Fellner (UP v Olomouci a Ústav experimentální botaniky AV ER, v.v.i.)

Korekce eeského jazyka: Alice Procházková (UP v Olomouci)

Poedstavujeme vám eeský poeklad knihy T. A. Browna Gene Cloning & DNA Analysis. An Introduction, 5th ed, Blackwell Publishing, 2006, kterou vydává Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Kniha by se mila objevit na trhu v srpnu ei záoí roku 2007 a její prodejní cena by nemila poesáhnout 600 Ke. Eeský poeklad této knihy vyplouje mezeru na trhu eesky psané odborné literatury a ueebních textu v této moderní oblasti biologie.

Kniha si klade za cíl seznámit etenáoe s klonováním genu a technologií rekombinantní DNA. Je ureena jednak zaeáteeníkum, kteoí nemají s danou tématikou žádné poedchozí zkušenosti, ale i odborníkum v této oblasti. Text je vhodnou ueebnicí studentum biologie, biochemie a poíbuzných poedmitu se zamioením na molekulární biologii. Prof. T. A. Brown se v knize snaží vysvitlit všechny duležité pojmy od základních principu, definovat všechny neznámé termíny, vyhnout se méni užívaných žargonovým výrazum, a zkvalitnit text vysokým poetem názorných obrázku (268 obr.). Ve srovnání s poedcházejícími vydáními je 5. vydání této knihy významni aktualizováno a rozšíoeno o kapitoly týkající se využití klonování genu a analýzy DNA v biotechnologii. Tyto kapitoly zahrnují farming, genovou terapii a problematiku geneticky modifikovaných organizmu. Autor se rovniž pokusil poedstavit tuto problematiku v širších souvislostech a pokusil se o nezaujatý popis obav veoejnosti týkajících se tichto specifických témat. Poslední kapitola je vinována využití poznatku o klonování genu v atraktivních oborech, jakými jsou forenzní vida a archeologie.

Original design
Webmaster
MARTIN FELLNER, Laboratory of Growth Regulators Modified: 04/13/2016

Universitas Palackianae Institute of Experimental Botany AS CR